please wait

Yuk, Kelola Amarah !


Yuk, kelola amarah.
Kalau mudah marah, siapa yang rugi ??